Dřevěná rámová konstrukce a její výhody

Moderní dřevěné rámové konstrukce získávají v posledních desetiletích stále větší podíl na trhu a nastavují standardy pro energeticky úsporné stavby. Dřevěné rámové konstrukce najdete v rodinných domech, vícepodlažních obytných budovách a obchodních a administrativních budovách.
Dřevěné rámové konstrukce jsou díky své nízké hmotnosti a krátké době výstavby také velmi vhodné pro renovace a rozšíření či dostavbu budov nebo dalších pater.

Výhody dřevěných rámových konstrukcí:

 • Optimální a ekologické použití stavebních materiálů, které přinášejí úsporu zdrojů
 • Odolné konstrukce a stavby  díky difuzně otevřenému způsobu dřevěných rámových konstrukcí
 • Zdravé bydlení – díky přírodním materiálům regulujícím vlhkost a vysokým izolačním standardům
 • Nejlepší izolační standardy s nízkou tloušťkou stěn snižují spotřebu místa v budově a optimalizují  užitný prostor.
 • Vysoká kvalita a krátká doba výstavby díky velkému rozsahu prefabrikace

Metody výstavby dřevěných rámových konstrukcí

Dřevěná rámová konstrukce je obzvláště ekonomická, pokud jsou design a struktura přizpůsobeny konstrukčnímu rastru optimalizovanému pro dřevostavby již v rané fázi projektu.

Typickými a cenově výhodnými  konstrukčními rastry v dřevostavbách jsou vzdálenosti stojin nebo trámů 625 mm nebo 833 mm. V závislosti na stavebních požadavcích a požadovaném stupni prefabrikace jsou u dřevěných rámových konstrukcí stanoveny tři metody výstavby:

Platform framing
Platform framing

V případě metody stropních platforem („Platform framing“, TBF) jsou stěny stavěné dle pater a stropy se pokládají postupně po podlažích na dané stěny.  U této metody lze prefabrikovat i velké stropní desky a umístit je na staveništi na vybudované spodní stěny.

Balloon framing
Balloon framing

V případě metody „Baloon framing“ se stěny staví průběžně přes dvě nebo více podlaží a stropy se montují mezi ně. u této metody jsou možnosti prefabrikace stropů již velmi omezené, protože instalace velkých prefabrikovaných prvků je při využití metody „Baloon framing“ poměrně složitá.

Quasi Baloon framing
Quasi Baloon framing

Jako kombinace způsobů „Platform framing“ a „Baloon framing“ vznikla metoda „Quasi baloon framing“. Zde se vnější stěny připraví do výšky horní hrany stropů. Stěny ponechávají prostor pro strop mezi nimi, ale jsou vzájemně spojené.  Významnou výhodou této konstrukce je vytváření vzduchotěsné roviny a dokonalého vzduchotěsného napojení stěny a stropu. Tento způsob rámové stavby navíc umožňuje vysokou úroveň prefabrikace a snížení doby výstavby.

Statické dimenzování

Statické dimenzování a navrhování

Statické dimenzování dřevěných konstrukcí se provádí na základě platných národních a evropských norem a stavebních předpisů. Základem je Směrnice EU o stavebních výrobcích (CPD), která je v současné době revidována a transponována do nařízení o stavebních výrobcích.

V celé EU se postup navrhování a výpočtu dřevěných konstrukcí odvíjí od normy Eurokód EN 1955-1-1 2006: „Navrhování dřevěných konstrukcí“. V členských státech EU se na dimenzování může vztahovat další národní aplikační dokument (NAD) pro EN 1955-1-1.

Charakteristické hodnoty pro desky EGGER OSB a EGGER DHF jako základ pro navrhování dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5 lze převzít z EN 12369-1 „Desky na bázi dřeva – charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí“, a dále z dokladů stavebního úřadu o použitelnosti (např. Evropské technické schválení (ETZ), Všeobecné povolení stavebního úřadu (ABZ) nebo národní aplikační dokument (NAD).

Pokyny pro plánování

Dodržování následujících pokynů pro plánování usnadňuje použití potřebných formátů desek:

 • Materiály opláštění pro dřevostavby jsou zpravidla přizpůsobeny rastru e = 625 mm nebo 833 mm.
 • Rastr stavby by měl být vytvořen až poté, co byly určeny dostupné formáty desek.
 • Když je opláštění aplikováno na trámovou konstrukci, je nutné v případě desek OSB zohlednit směr silné osy (zpravidla: orientovat vlákna povrchové vrstvy příčně ke směru ose nosníků).
 • Když je opláštění aplikováno na nosníky, musejí být desky spojeny na nosnících, tj. dostupná délka desky a rastr musí být přizpůsobeny, aby se snížilo množství odpadu.
 • Při určování velikosti desky použijte parametr hlavní osa × vedlejší osa [mm], např. 2 500 × 1 250 mm, kde hlavní osa OSB desky je ve směru délky 2 500 mm.
 • Pro stěnové prvky doporučujeme opláštění až do výšky stropu, aby se snížily dodatečné náklady v důsledku vodorovných spár. Aby nedošlo k ohnutí desek, platí jako vodítko pro minimální tloušťku desky pro opláštění stěny a spodního stropu: tloušťka desky = šířka rozpětí (mm) / 50.