Tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti

Základním principem tepelného posouzení budovy je zaznamenání všech energetických zisků a ztrát v bilančních postupech a klasifikace budovy na základě stanovené spotřeby energie.

Je třeba vzít v úvahu příslušné požadavky a předpisy. Zásadní význam pro zajištění požadované tepelné izolace a ochrany proti vlhkosti má zohlednění vzduchotěsnosti pláště budovy.

Vztahy mezi vzduchotěsností a tepelnými ztrátami, vnitřním klimatem, ochranou proti letnímu horku, jakož i účinnou prevencí škod v důsledku vlhkosti způsobené konvekcí či pronikáním vlhkosti netěsnostmi vnějšího obložení jsou shrnuty v předpisech týkajících se tepelné izolace/ochrany proti vlhkosti, které představují závazné požadavky na plánování a realizaci stavby.

Tepelná izolace v zimě

Cíle:

 • Snížení spotřeby energie užívaných budov
 • Snížení emisí CO a spotřeby fosilních/neobnovitelných zdrojů
 • Setrvání výrazně pod platnými národními prahovými hodnotami spotřeby energie (např. EnEV)

Opatření:

 • Vysoce tepelně izolované stavební součásti. Navíc přinášejí příjemné vnitřní klima, protože vzhledem k vyšší povrchové teplotě stavebních součástí lze teplotu vzduchu v místnostech snížit a zůstává komfortní.
 • Konstrukce oken pasivního domu, solární tepelné zisky (jihozápadní orientace)
 • Vzduchotěsný plášť budovy
 • Energetické zisky např. sluneční světlo (fotovoltaické / solární teplo), geotermální teplo

Tepelná ochrana v létě

Cíle:

 • Snížení spotřeby energie klimatizačních/chladicích systémů
 • Zamezení přehřátí vnitřních prostor
 • Pouze zpožděný a utlumený přenos slunečního tepla do interiérů

Opatření:

 • Stavební materiály s vysokou hmotností, vysokou měrnou tepelnou kapacitou a nízkou tepelnou vodivostí pro vysoce izolované vnější stavební součásti
 • Zajištění možnosti vnějšího zastínění okenní konstrukce, je-li to v případě jihozápadní orientace možné, a dále omezení okenních ploch na střeše
 • Vzduchotěsný plášť budovy
 • Využití nočního chladu pro ventilaci
 • Zadní odvětrávaný obklad vnějších stavebních prvků

Terminologie:

 • Měrná tepelná kapacita (teplo materiálu) c: označuje množství tepla (J, Wh, kJ) na kilogram materiálu, které může být absorbováno při teplotním rozdílu 1 K:
  • Dřevo à 0,69 Wh/kg*K
  • Beton à 0,24 Wh/kg*K
  • Skleněná vlna à 0,23 Wh/kg*K
  • Celulóza à 0,60 Wh/kg*K
    
 • Měrná tepelná kapacita c
 • Amplitudový útlum ν / νH: udává, do jaké míry jsou tlumeny letní výkyvy teplot zvenčí dovnitř: ν / νH = ϑ A / ϑ iA = amplituda venkovní teploty; ϑ i = amplituda teploty uvnitř)
 • Fázový posun ηH: specifikuje časový posun mezi dosažením amplitudy teploty venku a uvnitř.
 • Koeficient prostupu tepla a':
  kvantifikuje subjektivní vnímání, že povrchy jsou „teplé“ nebo „studené“ navzdory stejné teplotě: a’ = a’ = λ /(ρ * c)
 • Tepelná difuzivita b: Měří, jak rychle mohou vysoké venkovní teploty, např. vlivem slunečního záření, proniknout materiálem b = √ λ ∗ ρ ∗ χ