Zvuková izolace

Ochrana proti hluku je důležitým kritériem kvality obytných a pracovních prostor uvnitř budov.
Minimální požadavky pro budovy jsou uvedeny v odpovídající národní normě.

Doporučujeme, aby se stavebník a zhotovitel dohodli na požadované zvukové ochraně i u rodinných domů. Dále doporučujeme uplatňovat vyšší požadavky, pokud se jedná o zvukovou ochranu stropů.

Vedle přímého přenosu zvuku přes konkrétní stavební prvek je třeba vzít při plánování a realizaci v úvahu také přenos zvuku přes přilehlé stavební konstrukce.

Plánování a provádění přípojek a otvorů j zvláště důležité, protože pozdější náprava nedostatků zvukové izolace je obvykle obtížná a nákladná.

Ochrana proti hluku - terminologie

 • Zvuk
  Mechanické vibrace, která se šíří v elastických médiích prostřednictvím vibrací částic hmoty kolem jejich klidové polohy, což vytváří zhutnění a zředění v médiu.
   
 • Zvuk přenášený vzduchem
  Zvuk, který se šíří vzduchem, např. hudba z rádia.
   
 • Zvuk přenášený stavebními součástmi
  Zvuk, který se šíří v pevných materiálech, např. z vrtačky.
   
 • Kročejový zvuk
  Zvuk, který vzniká při chůzi po podlaze a schodišti jako zvuk přenášený stavebními součástmi a je částečně vyzařován jako zvuk přenášený vzduchem v sousedních místnostech.
   
 • Součinitel zvukové izolace R [dB]
  Součinitel zvukové izolace pro dělicí konstrukci Přenos zvuku probíhá výhradně přes dělicí konstrukci. Čím vyšší je hodnota R, tím lepší je vzduchová neprůzvučnost stavební konstrukce.
   
 • Součinitel zvukové izolace R’ [dB]
  Součinitel zvukové izolace analogický k R, kdy přenos zvuku probíhá jak přes dělicí konstrukci, tak i přilehlé stavební součásti.
   
 • Výpočtová hodnota hodnoceného součinitele neprůzvučnosti R'w,R [dB]
  Výpočtová hodnota hodnoceného součinitele neprůzvučnosti v závislosti na plošné hmotnosti přilehlých stavebních součástí.
   
 • Kontrolní hodnota hodnoceného součinitele neprůzvučnosti R'w,P [dB]
  Tato hodnota byla stanovena v laboratoři za ideálních podmínek. Přepočet R'w,R na R'wP zahrnuje toleranci 2 dB pro stěny a stropy.
   
 • Hodnocená standardní hladina kročejového hluku L'n,w [dB]
  Identifikace kročejové izolace stavební součásti. Přenos zvuku probíhá jak přes dělicí prvek, tak i přilehlé stavební součásti. Čím nižší je hodnota L'n, w, tím lepší je izolace kročejového hluku.
   
 • Hodnocený součinitel zvukové izolace R'w [dB]
  Výpočet naměřené křivky indexu zvukové izolace pro stavební součást s vyhodnocovací křivkou, která zohledňuje frekvenční rozsah citlivosti lidského ucha.
   
 • Hodnocený standardní rozdíl hladiny zvuku DnT,w [dB]
  označuje vzduchovou neprůzvučnost mezi dvěma místnostmi s přihlédnutím k době dozvuku v přijímací místnosti a referenční době dozvuku podle 717-1.
   
 • Vztah mezi Dn,T,w a R'w:
  R’w = Dn,T,w + C [dB]                             C = - 10 log (V) + 10 log S + 10 log (T0 / 0,163)
   
  • C: Korekce úrovně
   T0: Referenční doba dozvuku v [s]
   V: Objem přijímací místnosti v m³
   V ≤ 100 m³ à T0 = 0,5 s
   V > 100 m³ ≤ 2500 m³ à T0 = 1,0 s
   V > 2500 m³ _ T_ = 2,5 s
   S: Společná plocha stavební příčky v m²

Zvukově izolační vlastnosti materiálů na bázi dřeva

Koeficient zvukové pohltivosti a vzduchová neprůzvučnost Ri [dB]] desek EGGER OSB a EGGER DHF lze na základě normy EN 13986:2006 – Materiály na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví v závislosti na hmotnosti na jednotku plochy mA [kg/m²] stanovit následovně: 

Typ desky

Koeficient pohlcování zvukut

 

Frekvenční rozsah 250 -500 Hz

Frekvenční rozsah 1000 – 2000 Hz

EGGER OSB

0,10

0,25

EGGER DHF

0,10

0,20

 

Frekvenční rozsah

Vzduchová neprůzvučnost Ri (dB)

Hmotnost na jednotku plochy
mA (kg/m2)

EGGER OSB

10

cca 24,0

cca 6,5

12

cca 26,0

cca 8,5

15

cca 27,0

cca 9,8

18

cca 28,0

cca 11,3

22

cca 28,5

cca 13,8

25

cca 29,0

cca 15,5

30

cca 30,0

cca 18,6

EGGER DHF

15

cca 26,0

cca 9,3